Giải bài 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
107
Rate this post

Giải bài tập trang 14 bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 5.1: Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55 bằng…

Câu 5.1 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55  bằng:

(A) 255 ;                                                                   (B) 525 ;

Bạn đang xem: Giải bài 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 SBT Toán lớp 7 tập 1

(C) 56 ;                                                                     (D) 2525.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) 56.

Câu 5.2 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Số x14 là kết quả của phép toán:

(A) x14 : x ;                                                              (B) x7 . x2 ;

(C) x8 . x6 ;                                                               (D) x14 . x.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) x8 . x6 .

Câu 5.3 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) ({{{x^7}} over {81}} = 27;)                                 b) ({{{x^8}} over 9} = 729.)

Giải

a) ({{{x^7}} over {81}} = 27 Rightarrow {x^7} = 81.27 = {3^4}{.3^3} = {3^7} Rightarrow x = 3.)

b) ({{{x^8}} over 9} = 729 Rightarrow {x^8} = 9.729 = {left( { pm 3} right)^2}.{left( { pm 3} right)^6} = {left( { pm 3} right)^8} )

(Rightarrow x =  pm 3)

Câu 5.4 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm số nguyên n lớn nhất sao cho n150225.

Giải

n150 = (n2)75 ; 5225 = (53)75 = 12575

n150225 hay (n2)7575. Suy ra n2

Số nguyên lớn nhất thoả mãn điều kiện trên là n = 11.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-5-1-5-2-5-3-5-4-trang-16-sbt-toan-lop-7-ta%cc%a3p-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp