Mẫu báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước

0
70
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước được chúng tôi đăng tải dưới đây. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước là báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh trong kỳ báo cáo. Nội dung trong mẫu báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước gồm: Thu nhập của Nhà nước, các khoản chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước, kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước tại đây.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: ….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước

ĐƠN VỊ LẬP: ..………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/20X2)

Đơn vị:

TT

Nội dung

Mã số

Thuyết minh

Năm 20X2

Năm 20X1

I.

THU NHP

1.

Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước

1.1 Doanh thu thuế

1.2 Doanh thu phí, lệ phí

1.3 Doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên

1.4 Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước

1.5 Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại

1.6 Doanh thu khác

2.

Doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước

2.1 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

2.2 Doanh thu hoạt động khác

TNG THU NHP (1+2)

II.

CHI PHÍ

1.

Chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước

1.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người

1.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ

1.3 Chi phí hao mòn

1.4 Chi phí tài chính

1.5 Chi phí khác

2.

Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước

2.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người

2.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ

2.3 Chi phí khấu hao

2.4 Chi phí tài chính

2.5 Chi phí khác

TNG CHI PHÍ (1+2)

III.

THNG DƯ (HOẶC THÂM HỤT) (I-II)

……., ngày … tháng … năm ……….
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-tai-chinh-nha-nuoc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp