Mẫu báo cáo tình hình tài chính nhà nước

0
67
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tình hình tài chính nhà nước được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo tình hình tài chính nhà nước là báo cáo tài chính phản ánh thông tin về tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn của Nhà nước khi kết thúc kỳ báo cáo phạm vi cả nước hoặc tỉnh, được ban hành kèm theo Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước ngày 14/03/1017. Mẫu báo cáo tài chính nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: ….

ĐƠN VỊ LẬP: ………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tình hình tài chính nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

…….ngày…tháng….năm…….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/20X2)

Đơn vị:

TT

Nội dung

Mã số

Thuyết minh

31/12/20X2

31/12/20X1

A.

TÀI SẢN

I.

i sản ngn hạn

1.

Tiền và các khoản tương đương tiền

2.

Đầu tư tài chính ngắn hạn

3.

Các khoản phải thu

4.

Hàng tồn kho

5.

Cho vay ngắn hạn

6.

Tài sản ngắn hạn khác

II.

Tài sn dài hn

1.

Đầu tư tài chính dài hạn

1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

1.2. Vốn góp

1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác

2.

Cho vay dài hạn

3.

Xây dựng cơ bản dở dang

4.

Tài sản cố định hữu hình

4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng

4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị

5.

Tài sản cố định vô hình

6.

Tài sản dài hạn khác

TNG TÀI SẢN (I + II)

B.

NPHẢI TRẢ

I.

Nphải trả ngn hạn

1.

Nợ ngắn hạn

Trong đó:

– Nợ trong nước của Chính phủ

– Nợ nước ngoài của Chính phủ

– Nợ chính quyền địa phương

2.

Các khoản phải trả ngắn hạn khác

II.

Nợ phải trả dài hạn

1.

Nợ dài hạn

Trong đó:

– Nợ trong nước của Chính phủ

– Nợ nước ngoài của Chính phủ

– Nợ chính quyền địa phương

2.

Các khoản phải trả dài hạn khác

TNG NỢ PHẢI TR (I + II)

C.

NGUN VN

I.

Nguồn vốn hình thành tài sản

II.

Thặng dư/Thâm hụt lũy kế

III.

Nguồn vốn khác

TNG NGUN VN (I + II + III)

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bao-cao-tinh-hinh-tai-chinh-nha-nuoc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp