Mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

0
56
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự được ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành.

Mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự là mẫu thông báo được cơ quan tổ chức lập ra nhằm thông báo thực hiện phục hội danh dự. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Bạn đang xem: Mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số:…../TB-…(1)…

…(2)…, ngày … tháng … năm…

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

Kính gửi:…………………………(3)……………………….

Địa chỉ……………………………(4)……………………

Căn cứ Điều 57 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về chủ động phục hồi danh dự; Điều 22 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;…………(5)…….., …..(6)……….. dự kiến tổ chức thực hiện phục hồi danh dự đối với Ông/Bà, cụ thể như sau:

……………………………………..(7)………………………………

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, đề nghị Ông/Bà ghi ý kiến trả lời của mình vào phần sau của Thông báo này và gửi lại cho..….(6)………..hoặc trả lời trực tiếp bằng lời nói tại trụ sở ……..(6)…..

Hết thời hạn trả lời nêu trên mà Ông/Bà không trả lời thì việc phục hồi danh dự sẽ được thực hiện khi Ông/Bà có yêu cầu bằng văn bản./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN GHI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI

Ngày…tháng….năm…., tôi là ……………., địa chỉ ……..………………………………..đã nhận được Thông báo số……….. ngày…/…/….. về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự cho tôi. Tôi đã đọc và có ý kiến như sau:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…..…., ngày … tháng … năm ……
Cá nhân, tổ chức được phục hồi danh dự
(Ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma%cc%83u-thong-bao-ve-viec-to-chuc-thuc-hien-phuc-hoi-danh-du/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp