Phiếu gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết

0
56
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay sau đây. Mẫu 02/KN là mẫu phiếu hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 878/QĐ-TCT Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây.

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA VĂN BẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

Bạn đang xem: Phiếu gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết

Số:………../ …..(1)
V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết

……., ngày ….. tháng….. năm …..

Kính gửi:………………………………………………………………………………(2)

Ngày…. tháng……năm..…, (Theo dấu công văn đến số……)………….(3) nhận được đơn/công văn số ……., đề ngày…tháng…năm…., của…..…………(2), địa chỉ:………………………………

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012) thì đơn khiếu nại của ông/bà/đơn vị không thuộc thẩm quyền giải quyết của …………… ……..(3).

Đề nghị ông/bà/đơn vị gửi đơn khiếu nại đến…………………….(4)……..để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Tài liệu gửi trả lại kèm theo – nếu có):…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:VT,.(5)..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1) Chữ viết tắt tên cơ quan Thuế ra văn bản.

(2) Họ tên người; cơ quan; đơn vị khiếu nại.

(3) Tên cơ quan Thuế ra văn bản.

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(5) Bộ phận xử lý đơn.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/phieu-gui-don-khieu-nai-den-co-quan-to-chuc-co-tham-quyen-giai-quyet/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp