Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

0
65
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ trình đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập là mẫu tờ trình được cơ quan đơn vị lập ra gửi đến cơ quan có thẩm quyền xin được thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Nội dung trong mẫu tờ trình cần nêu rõ thông tin cơ quan, đơn vị, sự cần thiết của cơ sở trợ giúp xã hội, nội dung kiến nghị….Mẫu tờ trình được ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 do Chính phủ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Bạn đang xem: Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Số: /TTr-…

…., ngày …. tháng …. năm 20 …

TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………………………………….

Kính gửi:……………………………………………………………..……………………………..

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/to-trinh-de-nghi-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-cong-lap/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp