Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

0
62
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân là mẫu phiếu được lập ra dùng để ghi lại thông tin của công dân. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số 01a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày….tháng…..năm……

Bạn đang xem: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Dành cho công dân)

Kính gửi:………………………………………………………….….…

1. Họ, tên cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin:……………………………..………..

2. Người đại diện/Người giám hộ1:……………………………………………………

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ……………………………..………

cấp ngày……. /……. /……. tại………………………….……………………………

4. Nơi cư trú2:……………………….…………………………………………………

5. Số điện thoại3…………………….; Fax………………………; E-mail:……………

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:……………………………………….

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin:……………………………………………..

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ:

a) Lần đầu

b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên)

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu:………………………………..

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:…………………………………………

Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin

Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):……………………………………………

Fax (ghi rõ số fax): ………………………….……………………………………….

Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ………………………………….…

Hình thức khác (ghi rõ):…………………………………………………………..…

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện):…

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Theo quy định của bộ luật dân sự về người đại diện, người giám hộ đối với người yêu cầu cung cấp thông tin là người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi…

2 Ghi nơi cư trú của người đại diện/người giám hộ.

3 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện/giám hộ.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/phieu-yeu-cau-cung-cap-thong-tin-cua-cong-dan/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp