Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

0
92
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người vào Đảng được chúng tôi tổng hợp đăng tải ngay sau đây. Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người vào Đảng được lập ra nhằm thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ ………………………
…………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

Bạn đang xem: Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Số -CV/…

……….., ngày ……. tháng …… năm ………..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRA
lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi: ……………………………….……………………………….

Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ……………..Sinh ngày …… tháng …… năm…………..

Quê quán: …………………………………………………………………….….

Đang làm việc tại: ……………….…………………………………………..

Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:……………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ: ……..

…………………………………………………………………………………………


Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu VP Đảng ủy (Chi ủy).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/cong-van-de-nghi-tham-tra-ly-lich-cua-nguoi-vao-dang/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp