Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho cá nhân đảng viên

0
78
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho cá nhân đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu quyết định đổi lại thẻ đảng viên được sử dụng phát thẻ đảng viên hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng. Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ……………………..…

ĐẢNG UỶ……………….…

Bạn đang xem: Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho cá nhân đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số……..-QĐ/HU ……ngày… tháng… năm….

QUYẾT ĐỊNH
Phát thẻ đảng viên

– Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Căn cứ đề nghị của đảng uỷ, chi uỷ và Ban Tổ chức Đảng uỷ:

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phát thẻ đảng viên cho ……đảng viên bị mấy và đổi lại của đảng bộ, chi bộ cơ sở (có danh sách kèm theo)

– Cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho….đảng viên (có danh sách kèm theo)

– Đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho….đảng viên (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và đảng viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyên uỷ theo dõi việc thực hiện.

Nơi nhận:

– Ban TVTU (để báo cáo)

– Các tổ chức đảng

ở Điều 2, Điều 3;

– Lưu Văn phòng

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Mẫu này sử dụng phát thẻ đảng viên hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng. Ghi nội dung 1/ 2 / 3 ở Điều 1 phù hợp với loại quyết định phát thẻ đảng viên hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị mất, hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/quyet-dinh-doi-lai-the-dang-vien-bi-hong-cho-ca-nhan-dang-vien/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp