Biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

0
96
Rate this post

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 12E – KNĐ: Biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chéo những ý kiến của công đoàn bộ phận về đảng viên dự bị, từ đó đưa ra ý kiến phê duyệt ủng hộ xác nhận đảng viên dự bị làm đảng viên chính thức. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 12E-KNĐ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG …………

Bạn đang xem: Biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN: ………..

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

…..ngày …. tháng …. năm 20…..

BIÊN BẢN HỌP TỔ CÔNG ĐOÀN
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ……… tháng …….. năm …….., Tổ công đoàn ……………………………….. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………………………………………. trở thành đảng viên chính thức.

Thành phần tham dự: Đoàn viên công đoàn

Tổng số ………. công đoàn viên

Có mặt: …………………….. công đoàn viên

Vắng mặt ……. công đoàn viên

Lý do: ……………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….

Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, tổ công đoàn có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị

trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của ……. công đoàn viên (đạt ……%) so với tổng số; số không tán thành …….. công đoàn viên, với lý do

Chủ trì
( Ký và ghi rõ họ tên)
Thư ký
( Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bien-ban-hop-to-cong-doan-de-nghi-cong-nhan-dang-vien-chinh-thuc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp