Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá

0
80
Rate this post

Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá là mẫu biên lai thu phạt hàng chính mới nhất được Chính phủ ban hành tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Sau đây, sẽ là nội dung chi tiết của mẫu biên thu này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên lai thu phạt vi phạm hành chính

Mẫu số 03a1

BỘ TÀI CHÍNH

Bạn đang xem: Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá

TỔNG CỤC THUẾ

—————

Đơn vị thu: ……….

Mã số: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

AM/…

Quyển số: ……

Số: ……….

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT

(Liên ……………………..)

Họ tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp phạt:…………………………………………………………………………………………………………..

Theo Quyết định xử phạt số: ……………………ngày ………….. tháng …………….. năm…………

Cơ quan xử phạt:………………………………………………………………………………………….

Số tiền trên quyết định xử phạt:………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………

Số tiền phạt do chậm thi hành quyết định xử phạt (nếu có):………………………………………..

(Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền:…………………………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ):…………………………………………………….

Người nộp tiền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày …..tháng ……năm ….

Người thu tiền (Mã số)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bien-lai-thu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khong-in-san-menh-gia/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp