Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
95
Rate this post

Giải bài tập trang 15 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển phân số thành phân số thập phân…

Đề bài

1. Chuyển phân số thành phân số thập phân

(eqalign{
& {{16} over {80}} = …………… cr
& {9 over {25}} = …………… cr
& {{64} over {800}} = ………….. cr
& {{12} over {250}} = …………… cr} )

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Chuyển hỗn số thành phân số

(eqalign{
& 4{3 over 5} = ………….. cr
& 12{2 over 3} = …………. cr
& 6{2 over 7} = ………….. cr
& 5{3 over {10}} = …………. cr} ) 

3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

1dm = ……m            1g = …….kg              1 phút = …….giờ

2dm = ……m            5g = …….kg              8 phút = ……..giờ

9dm = ……m            178g = ….kg             15 phút = ……giờ

Hướng dẫn:

(eqalign{
& 1dm = 1m cr
& 1dm = {1 over {10}}m cr
& 2dm = {2 over {10}}m cr} )

4. Viết các số đo (theo mẫu)

Mẫu: (5m7dm = 5m + {7 over {10}}m = 5{7 over {10}}m)

a) 8m 5dm = ………………………………………..

b) 4m 75cm = ……………………………………….

c) 5kg 250g = …………………………………………

5. Viết số hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm

Đo chiều cao một cái cây được 4m 75cm. Như vậy, chiều cao của cây đó là:

a) ……….cm                b) ……….dm                  c) ………..m

Đáp số

1. Chuyển phân số thành phân số thập phân

({{16} over {80}} = {{16:8} over {80:8}} = {2 over {10}})

({9 over {25}} = {{9 times 4} over {25 times 4}} = {{36} over {100}})

({{64} over {800}} = {{64:8} over {800:8}} = {8 over {100}})

({12 over {250}} = {{12times 4} over {25 0times 4}} = {{48} over {1000}})                                             

 2. Chuyển hỗn số thành phân số

(4{3 over 5} = 4 + {3 over 5} = {{4 times 5 + 3} over 5} = {{23} over 5})

(12{2 over 3} = 12 + {2 over 3} = {{12 times 3 + 2} over 3} = {{38} over 3})

(6{2 over 7} = 6 + {2 over 7} = {{6 times 7 + 2} over 7} = {{44} over 7})

(5{3 over {10}} = 5 + {3 over {10}} = {{5 times 10 + 3} over {10}} = {{53} over {10}})

3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

1dm = ({1 over {10}}) m

1g = ({1 over {1000}}) kg

1 phút = ({1 over {60}}) giờ

(2dm = {2 over {10}}m = {1 over 5}m)

(5g = {5 over {1000}}kg = {1 over {200}}kg)                                   

8 phút = ({8 over {60}}) giờ = ({2 over {15}}) giờ

(9dm = {9 over {10}}m)

(178g = {{178} over {1000}}kg)                                                          

15 phút = ({15over 60}) giờ (={1 over 4}) giờ

4. Viết các số đo độ dài

a) (8m{rm{ }}5dm{rm{ }} = {rm{ 8m  + }}{1 over 2}m = 8{1 over 2}m)

b) (4m{rm{ }}75cm{rm{ }} = ,4m + {{75} over {100}}m = 4{{75} over {100}}m )(= 4{3 over 4}m)

c) (5kg{rm{ }}250g{rm{ }} = 5kg, + ,{{250} over {1000}}kg,)( = 5kg + {1 over 4}kg = 5{1 over 4}kg)

5. Viết số hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm

Đo chiều cao một cái cây được 4m 75cm. Như vậy, chiều cao của cây đó là:

a) 475cm                       b) 47,5dm                    c) 4,75 m

Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-15-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp