Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
70
Rate this post

Giải bài bài trang 17 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a) ({7 over {11}} times {6 over 5} = ………………)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

(3{1 over 3} times 5{1 over 4} = ………………)                                      

b) ({6 over 7}:{5 over 2} = …………….)

(2{1 over 3}:1{1 over 4} = …………..)                                             

c) ({3 over 5} times {4 over 7} times 1{1 over 2} = ………………)

2. Tìm x

a) (x times {2 over 5} = {4 over 7})                                                     

b) (x:{6 over {11}} = {{44} over 9})

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (2m,35cm = 2m + {{35} over {100}}m = 2{{35} over {100}}m)

a) 8m 78cm = ………………….

b) 5m 5cm = ……………………

c) 3m 9cm = …………………….

4. Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

a) Chuyển (4{2 over 3}) thành phân số, ta được:

(A.{8 over 3},,,,,,,,,,,,,,,,B.,{{12} over 3},,,,,,,,,,,,,,C.,{{14} over 3},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D.,{3 over {14}})

b) ({2 over 3}) của 18m là:

A. 6m          B. 12m             C. 18m            D. 27m

Đáp án

1. Tính

a) ({7 over {11}} times {6 over 5} = {{7 times 6} over {11 times 5}} = {{42} over {55}})

({7 over {11}} times {6 over 5} = {{7 times 6} over {11 times 5}} = {{42} over {55}}) 

b) ({6 over 7}:{5 over 2} = {6 over 7} times {2 over 5} = {{12} over {35}})

(2{1 over 3}:1{1 over 4} = {7 over 3}:{5 over 4} = {7 over 3} times {4 over 5} = {{28} over {15}})

c) ({3 over 5} times {4 over 7} times 1{1 over 2} = {3 over 5} times {4 over 7} times {3 over 2} = {{3 times 4 times 3} over {5 times 7 times 2}} = {{18} over {35}})

2. Tìm x

a) 

(eqalign{
& x times {2 over 5} = {4 over 7} cr
& ,,,,,,,x = {4 over 7}:{2 over 5} cr
& ,,,,,,,x = {4 over 7} times {5 over 2} cr
& ,,,,,,,x = {{10} over 7} cr} ) 

b)

(eqalign{
& x:{6 over {11}} = {{44} over 9} cr
& ,,,,,,,,x = {{44} over 9} times {6 over {11}} cr
& ,,,,,,,,x = {8 over 3} cr} ) 

3. Viết số đo độ dài

a) (8m,78cm, = ,8m, + {{78} over {100}}m = 8{{78} over {100}}m)

b) (5m,5cm = 5m + {5 over {100}}m = 5{5 over {100}}m)

c) (3m,9cm = 3m + {9 over {100}}m = 3{9 over {100}}m)

4. Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

a) 

Chọn: C

b)

Chọn: B

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-17-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp