Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 80 bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,.. Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm…

Đề bài

1. Tính nhẩm

a) 27,4 : 10 = ……….                   b) 145,3 : 100 = ………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

   8,5 : 10 = …………                         90,36 : 100 = ……..

c) 6,09 : 10 = ………                     d) 17,35 : 1000 = …….

   0,23 : 10 = ……….                         863,2 : 1000 = ……..

2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

Mẫu: (underbrace {32,1:10}_{3,21})  và  (underbrace {32,1 times 0,1}_{3,21})

a)  (underbrace {4,9:10}_{……..}) và (underbrace {4,9 times 0,1}_{………..})

b)  (underbrace {246,8:100}_{………….}) và  (underbrace {246,8 times 0,01}_{…………..})

c) (underbrace {67,5:100}_{…………….}) và  (underbrace {67,5 times 0,01}_{…………..}) 

3. Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển thêm vào kho một số gạo bằng ({1 over {10}}) số gạo hiện có trong kho. Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = ……………………

Đáp án

1. Tính nhẩm

a) 27,4 : 10 = 2,74                      b) 145,3 : 100 = 1,453

    8,5 : 10 = 0,85                            90,36 : 100 = 0,9036

c) 6,09 : 10 = 0,609                    d) 17,35 : 1000 = 0,01735

    0,23 : 10 = 0,023                        863,2 : 1000 = 0,8632

2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

Mẫu: (underbrace {32,1:10}_{3,21})   =  (underbrace {32,1 times 0,1}_{3,21})

a) (underbrace {4,9:10}_{0,49}) = (underbrace {4,9 times 0,1}_{0,49})   

b)  (underbrace {246,8:100}_{2,468}) =  (underbrace {246,8 times 0,01}_{2,468})   

c)  (underbrace {67,5:100}_{0,675}) =  (underbrace {67,5 times 0,01}_{0,675})       

3. 

Bài giải

Số gạo đã chuyển đến kho là:

(246,7 times {1 over {10}} = 24,67) (tấn)

Số gạo hiện có trong kho là:

246,7 + 24,67 = 271,37 (tấn) = 271370 (kg)

Đáp số: 271 370 (kg)

4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = 2242,82 : 100 + 3741, 18 : 100

= (2242,82 + 3741,18) : 100

 = 5984 : 100

= 59,84

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-80-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp