Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4

0
56
Rate this post

Giải bài tập trang 127 bài phép cộng phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

+ Giải bài tập

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4

Bài 1: Tính

a) (frac{2}{3}+frac{3}{4});                    b) (frac{9}{4}+frac{3}{5})     

c) (frac{2}{5}+frac{4}{7})                    d) (frac{3}{5}+ frac{4}{3})

Giải

a) (frac{2}{3}+frac{3}{4})

+ Quy đồng hai mẫu số: 

(frac{2}{3} =frac{2×4}{3×4}=frac{8}{12});   (frac{3}{4} =frac{3×3}{4×3}=frac{9}{12})

cộng hai phân số: (frac{2}{3}+frac{3}{4}= frac{8}{12}+frac{9}{12}=frac{17}{12})

b) (frac{9}{4}+frac{3}{5})

Quy đồng mẫu số: (frac{9}{4}= frac{9×5}{4×5}=frac{45}{20});   (frac{3}{5}= frac{3×4}{5×4}=frac{12}{20})

+ Cộng hai phân số : (frac{9}{4}+frac{3}{5}) = (frac{45}{20}+ frac{12}{20}=frac{57}{20})

c) (frac{2}{5}+frac{4}{7})

+ Quy đồng mẫu số: 

(frac{2}{5}= frac{2×7}{5×7}=frac{14}{35}) ;      (frac{4}{7}= frac{4×5}{7×5}=frac{20}{35})

+ Cộng hai phân số: (frac{2}{5}+frac{4}{7}) = (frac{14}{35}+ frac{20}{35}=frac{34}{35})

d) (frac{3}{5}+ frac{4}{3})

+ Quy đồng mẫu số : 

(frac{3}{5}= frac{3×3}{5×3}=frac{9}{15});     (frac{4}{3}= frac{4×5}{3×5}=frac{20}{15})

+ Cộng hai phân số: (frac{3}{5}+ frac{4}{3}) = (frac{9}{15}+frac{20}{15}=frac{29}{15})

Bài 2. Tính (theo mẫu)

Mẫu: (frac{13}{21}+frac{5}{7}=frac{13}{21}+frac{5×3}{7×3}=frac{13}{21}+frac{15}{21}=frac{28}{21})

a) (frac{3}{12}+frac{1}{4})     b) (frac{4}{25}+frac{3}{5})      c) (frac{26}{81}+frac{4}{27})    d) (frac{5}{64}+frac{7}{8})

Giải

a) (frac{3}{12}+frac{1}{4}= frac{3}{12}+ frac{1×3}{4×3}=frac{3}{12}+frac{3}{12}=frac{6}{12})

b) (frac{4}{25}+frac{3}{5}= frac{4}{25}+frac{3×5}{5×5}= frac{4}{25} +frac{15}{25}= frac{19}{25})

c) (frac{26}{81}+frac{4}{27}= frac{26}{81}+frac{4×3}{27×3}= frac{26}{81}+frac{12}{81}=frac{38}{81})

d) (frac{5}{64}+frac{7}{8}= frac{5}{64}+frac{7×8}{8×8}= frac{5}{64}+frac{56}{84}=frac{61}{84})

Bài 3. Một xe ô tô giờ đầu chạy được (frac{3}{8}) quãng đường, giờ thứ hai chạy được (frac{2}{7}) quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Giải

Sau hai giờ ô tô chạy được:

(frac{3}{8}) + (frac{2}{7}) = (frac{21}{56}+frac{16}{56}=frac{37}{56}) (quãng đường)

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-127-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp