Giải bài 1, 2, 3 trang 19 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 19 bài phân số bằng nhau Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

(eqalign{a) 
& {3 over 5} = {{3 times 2} over {5 times 2}} = {{…} over {…}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{2 over 7} = {{2 times 3} over {7 times …}} = {{…} over {…}} cr
& {1 over 4} = {{1 times …} over {4 times 5}} = {{…} over {…}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{8 over 3} = {{8 times …} over {3 times …}} = {{32} over {…}} cr
& {9 over {12}} = {{9:3} over {12:3}} = {{…} over {…}},,,,,,,,,,,,,,,,{{25} over {35}} = {{25:…} over {35:5}} = {{…} over {…}} cr
& {{21} over {14}} = {{21:…} over {14:7}} = {{…} over {…}},,,,,,,,,,,,,,,{{56} over {24}} = {{56:8} over {24:…}} = {{…} over {…}} cr} )

b) ({2 over 5} = {{…} over {10}};,,,,,,,{{12} over {30}} = {{…} over {10}};,,,,,,,,,,,,,{{72} over {45}} = {8 over {….}};,,,,,,,,,,,,,,{1 over 4} = {7 over {….}})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 19 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) ({{12} over {20}} = {6 over {…}} = {3 over {…}})               b) ({2 over 5} = {{…} over {10}} = {{…} over {15}} = {{…} over {20}})

c) ({{24} over {36}} = {8 over {…}} = {2 over {…}})               d) ({3 over 4} = {… over {12}} = {{…} over {16}} = {{…} over {20}})

3. Chuyển thành phép chia với các số bé hơn (theo mẫu)

Mẫu : 60 : 20 = (60 : 10 ) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3

a) 75 : 25 = (75 : …) : (25 : 5) = ……

b) 90 : 18 = (90 : …) : (18 : 9) = …..

Bài giải:

1.

(eqalign{ a)
& {3 over 5} = {{3 times 2} over {5 times 2}} = {6 over {10}},,,,,,,,,,,,,,,,{2 over 7} = {{2 times 3} over {7 times 3}} = {6 over {21}} cr
& {1 over 4} = {{1 times 5} over {4 times 5}} = {5 over {20}},,,,,,,,,,,,,,,{8 over 3} = {{8 times 4} over {3 times 4}} = {{32} over {12}} cr
& {9 over {12}} = {{9:3} over {12:3}} = {3 over 4},,,,,,,,,,,,,{{25} over {35}} = {{25:5} over {35:5}} = {5 over 7} cr
& {{21} over {14}} = {{21:7} over {14:7}} = {3 over 2},,,,,,,,,,,,{{56} over {24}} = {{56:8} over {24:8}} = {7 over 6} cr} )

b ({2 over 5} = {4 over {10}};,,,,,,{{12} over {30}} = {4 over {10}};,,,,,,,,,,,,,,{{72} over {45}} = {8 over 5};,,,,,,,,,,,,,{1 over 4} = {7 over {28}})

2.

a) ({{12} over {20}} = {6 over {10}} = {3 over 5})             b) ({2 over 5} = {4 over {10}} = {6 over {15}} = {8 over {20}})

c) ({{24} over {36}} = {8 over {12}} = {2 over 3})             d) ({3 over 4} = {9 over {12}} = {{12} over {16}} = {{15} over {20}})

3. 

Mẫu : 60 : 20 = (60 : 10 ) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3

a) 75 : 25 = (75 : 5) : (25 : 5) = 15 : 5

b) 90 : 18 = (90 : 9) : (18 : 9) = 10 : 2 = 5

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-19-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp